Stryd Fawr Iach i Gymru

Mae Busnes yn y Gymuned (BITC) wedi cyhoeddi bod pedwar o drefi Cymru i ymuno ag ymgyrch ‘Stryd Fawr Iach’ newydd, sy’n darparu cymorth ac arbenigedd i fusnesau er mwyn trawsffurfio’r stryd fawr. 
 
Boots UK, y Co-operative Group, Marks & Spencer a Santander sy’n arwain yr ymgyrch, fydd yn cefnogi 100 stryd fawr ym mhob rhan o’r DU. Eu nod fydd cynyddu nifer cwsmeriaid 100%, lleihau nifer unedau gweigion 20% a chreu 3,000 o swyddi yn y trefi dethol dros gyfnod o dair blynedd.
 
 
Yng Nghymru, bydd Caerfyrddin, Prestatyn, Abertawe a Wrecsam yn derbyn: 
 
  • Pecyn pwrpasol o gymorth sydd wedi ei deilwra at union anghenion y Stryd Fawr 
  • Mynediad at, a chyswllt personol, gydag arweinyddion busnes sydd â chysylltiad personol a phroffesiynol yn y Stryd Fawr 
  • Arweinydd busnes lleol un o’r busnesau sylfaenol i gydweithio gyda’r tîm o bartneriaid lleol i helpu gyda’r weledigaeth ar gyfer y Stryd Fawr  
  • Adnoddau gan bartneriaid yr ymgyrch - megis Ardaloedd Gwella Busnes a Chyngor Canolfan Siopau Prydain (BCSC)
 
Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Busnes yn y Gymuned
 
 

top news story: 

Top news story

Healthy High Streets in Wales

Business in the community (BITC) have announced that four Welsh towns will join the new ‘Healthy High Streets’ campaign, which provides support and expertise to businesses to help transform high streets.
 
Boots UK, the Co-operative Group, Marks and Spencer and Santander are leading the campaign, which will support 100 high streets across the UK to increase footfall by 100%, reduce empty property units by 20% and create 3,000 jobs across the Selected towns over a three year period.
 
 
Carmarthen, Prestatyn, Swansea and Wrexham in Wales will receive: 
  • A bespoke package of support tailored to the exact needs of the High Street 
  • Access and engagement with senior business leaders personally and professionally interested in the High Street 
  • A local business leader from one of the founding businesses linked with the local partnership team to support the vision for the High Street 
  • Resources from campaign partner organisations – such as Business Improvement Districts and the British Council of Shopping Centres (BCSC) 
 
To find out more visit the BITC website
 

top news story: 

Top news story