Fyddech chi’n gwybod beth i’w wneud pe bai’ch system ddiogelwch TG yn cael ei thanseilio?

Gall twyll ddigwydd i unrhyw fath o fusnes mewn nifer o wahanol ffyrdd. Gall effeithio ar eich incwm, eich enw da ac iechyd hirdymor eich busnes. Nid yw’r un busnes yn rhy fach i gael ei dargedu. Y buddsoddiad pwysicaf y gall eich busnes ei wneud yw cymryd yr amser i ganfod lle y gallech fod mewn perygl o dwyll a lleihau'r peryglon hynny lle bo modd er mwyn cadw popeth o dan reolaeth.

Dim ond 5 munud y dydd sydd ei angen i wirio:
  1. Cyfrineiriau – gwiriwch fod pob dyfais a chyfrifiadur y gellir eu gweithredu ar y rhyngrwyd sy’n cario’ch data busnes wedi cael eu diogelu gan gyfrineiriau cryf, p’un ai bod yr offer yn eiddo i’r cwmni neu i’r gweithiwr.
  2. Ymwybyddiaeth atodiadau - deallwch y peryglon a all lechu mewn e-byst, dolenni i’r we, ffyn USB, CDs ayb ac ystyriwch gyflwyno meddalwedd ychwanegol a fydd yn hidlo neu’n dal eitemau sy’n edrych yn amheus.
  3. Fod pawb yn gwybod sut i aros yn ddiogel ar-lein - yn cynnwys sut i ddefnyddio cyfrineiriau cryf, adnabod e-byst neu safleoedd amheus, a diogelu gwybodaeth y cwmni.
  4. Fod gennych gopïau wrth gefn – bob dydd gwnewch yn siŵr fod yr wybodaeth a storiwch ar gyfrifiaduron wedi’i hategu ac yn ddiogel. Dychmygwch sut byddai’ch busnes yn ymdopi pe bai’n rhaid i chi fynd drwy’r diwrnod heb yr wybodaeth hon.
  5. Systemau diogelwch - manteisiwch ar unrhyw feddalwedd rhyngrwyd hawdd ei ddefnyddio a grëwyd yn arbennig i gwmnïau bach fel eich un chi i sicrhau dyfeisiau fel ffonau clyfar, gliniaduron, tabledi, cyfrifiaduron, WiFi a rhwydweithiau. Peidiwch ag anghofio am ddiogelwch corfforol hefyd - cadwch bethau allan o’r golwg a’r safle wedi’i gloi.
 
Gallwch lwytho taflenni ffeithiau a chanllawiau i lawr i’ch helpu i aros yn ddiogel ar-lein ar wefan e-drosedd Cymru.   
 
Hefyd ar wefan Busnes Cymru:
 
 
 
 
 

 

top news story: 

Top news story

Would you know what to do if your IT security system was breached?

Fraud can happen to any type of business in many different ways. It can impact your revenue, reputation and the long-term health of your business. No business is too small to be targeted. The most important investment your business can make is to take the time to identify where you may be at risk from fraud and reduce those risks where possible to stay in control.

Spend just 5 minutes a day checking:

  1. Passwords – check that all internet-enabled devices and computers that carry your business data are protected by strong passwords, regardless of whether the equipment is company or employee-owned.
  2. Attachment awareness – understand the dangers that can lurk in emails, web-links, USB sticks, CDs etc and consider introducing extra software that will filter out or contain suspicious-looking items.
  3. That everyone knows how to stay safe online – including how to use strong passwords, spot suspect emails or sites, and protect company information.
  4. That you have back-up – every day make sure the information you store on computers is backed-up and secure. Imagine how your business would cope if you had to get through the day without it.
  5. Security systems – take full advantage of any user-friendly internet security software that that has been specially created for small firms such as your own to secure devices such as smartphones, laptops, tablets, computers, WiFi and networks. Don’t forget about physical security as well – keep things out of sight and the site locked up.

You can download factsheets and guides to help you stay safe online on the e-crime Wales website.

Also on the Business Wales website:

IT security

Data protection and your business

e-business support from the Welsh Government

 
 

top news story: 

Top news story