Hapwiriadau iechyd a diogelwch ar safleoedd adeiladu

Mae’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn annog y diwydiant adeiladu i sicrhau fod camau iechyd a diogelwch sylfaenol yn eu lle wedi i archwiliad mis cyfan ganfod fod 40% o safleoedd yn methu â gwarchod gweithwyr yn iawn

Yn ystod yr archwiliadau, bu arolygwyr y Gweithgor yn ystyried y canlynol:

 • a yw peryglon i iechyd yn sgil bod yn agored i lwch megis silica yn cael eu rheoli 
 • a yw gweithwyr yn ymwybodol o lle y gallent ddod o hyd i asbestos, a beth i wneud os ydynt yn dod o hyd iddo
 • a yw risgiau iechyd eraill, fel gormod o sŵn a dirgryniad, codi a chario, sylweddau peryglus yn cael eu rheoli’n gywir
 • a roddir sylw i dasgau sy’n golygu gweithio ar uchder ac a gynllunnir y rhain yn iawn i sicrhau fod y rhagofalon priodol, fel cynnal strwythurau’n gywir, yn eu lle
 • a yw offer yn cael i osod, ei archwilio, ei gynnal a’i ddefnyddio’n iawn
 • a yw safleoedd wedi’u trefnu’n dda, i osgoi baglu a syrthio, llwybrau a grisiau yn rhydd rhag rhwystrau a chyfleusterau lles yn ddigonol

Os ydych yn y diwydiant adeiladu mae angen i chi fod yn ymwybodol o’r mesurau diogelwch hyn. Mae safonau gwael yn annerbyniol a gallant arwain y Gweithgor Iechyd a Diogelwch i gymryd camau gorfodi.

 

Hefyd ar wefan Busnes Cymru:

Adeiladu

Rheoliadau asbestos ar gyfer eich eiddo masnachol

 

 

top news story: 

Top news story

Construction sites health and safety spot checks

The Health and Safety Executive (HSE) is urging the construction industry to ensure that basic health and safety measures are in place after a month long inspection initiative found that 40% of sites are failing to properly protect workers

During inspections, HSE inspectors considered whether:

 • risks to health from exposure to dust such as silica are being controlled 
 • workers are aware of where they may find asbestos, and what to do if they find it 
 • other health risks, such as exposure to noise and vibration, manual handling, hazardous substances are being properly managed 
 • jobs that involve working at height have been identified and properly planned to ensure that appropriate precautions, such as proper support of structures, are in place 
 • equipment is correctly installed / assembled, inspected and maintained and used properly 
 • sites are well organised, to avoid trips and falls, walkways and stairs are free from obstructions and welfare facilities are adequate 

If you are within the construction industry you need to be aware of these safety measures and that poor standards are unacceptable and liable to result in HSE taking enforcement action.

 

Also on the Business Wales website:

Construction

Asbestos regulations for your commercial property

 

top news story: 

Top news story