Talebau arloesi ar gael i helpu’ch busnes i dyfu

Mae Innovate UK yn gwahodd busnesau i wneud cais am dalebau gwerth hyd at £5,000 i’ch helpu i arloesi a thyfu.

Gall y talebau helpu’ch busnes i weithio gydag arbenigwr allanol am y tro cyntaf drwy dalu am eu gwasanaethau. Gall cwmnïau sy’n cychwyn, cwmnïau micro, a rhai bach a chanolig wneud cais i weithio gyda chyflenwyr fel:

 • prifysgolion a cholegau addysg bellach
 • sefydliadau ymchwil a thechnoleg
 • ymgyngoriaethau technegol
 • canolfannau Catapult
 • cynghorwyr dylunio
 • cynghorwyr Eiddo Deallusol

Gallwch ddefnyddio’r talebau i gael mynediad at wybodaeth ar gyfer pob math o arloesi, yn cynnwys

 • syniadau am gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd neu wedi’u gwella
 • defnyddio dylunio i wella syniadau
 • rheoli’ch Eiddo Deallusol

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Innovate UK.

 
 
Hefyd ar wefan Busnes Cymru:
 
 
 
 

 

 

 

top news story: 

Top news story

Innovation vouchers available to help your business grow

Innovate UK is inviting businesses to apply for vouchers worth up to £5,000 to help you innovate and grow.

The vouchers can help your business to work with an external expert for the first time by paying for their services. Start-up, micro, small and medium-sized enterprises can apply to work with suppliers such as:

 • universities and further education colleges
 • research and technology organisations
 • technical consultancies
 • catapault centres
 • design advisers
 • Intellectual Property advisers

You can use the vouchers to access knowledge for all types of innovation, including:

 • ideas for new or improved products, processes and services
 • using design to improve ideas
 • managing your Intellectual Property 

For more information and to apply, visit the Innovate UK website.

 

Also on the Business Wales website:

Information, communication and technology

Support for innovation

Intellectual property – an overview

 

top news story: 

Top news story