Y cyfle olaf i fusnesau cludiant ymuno â’r treial lled-ôl-gerbyd hirach

Lansiwyd treial Lled-Ôl-Gerbyd Hirach (LST) 10 mlynedd Llywodraeth y DU yn 2012 ac roedd yn galluogi gweithredwyr cludo nwyddau i fidio am gyfran o 1,800 o ddyraniadau cerbyd i’w caniatáu i ddefnyddio cerbydau hirach i gludo nwyddau ar ffyrdd y DU.

Mae ôl-gerbydau hirach yn galluogi cwmnïau i gludo mwy o nwyddau, yn fwy effeithiol a gall ddod â buddiannau economaidd ac amgylcheddol sylweddol.

Mae tua 1,400 o LSTs ar y ffordd neu’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd, ac erbyn hyn llai na 400 o lefydd gweithredwyr cludo nwyddau sydd ar gael i fusnesau sy’n dymuno cymryd rhan yn y cynllun.

Mae’r treial hwn ar agor i unrhyw un sy’n cludo nwyddau – y rheiny sy’n newydd iddo a’r rheiny sydd eisoes yn cymryd rhan – sydd â diddordeb mewn gweithredu cerbydau nwyddau trwm cymalog gyda hyd lled-ôl-gerbyd rhwng 13.6 metr a 15.65 metr. Nid yw’r cynllun ar agor i gwmnïau lesio.

Dim ond os ydych yn barod i archebu LST gan wneuthurwr yn awr y dylech wneud cais, neu o fewn 6 wythnos i’ch cais gael ei gadarnhau.

Bydd ceisiadau’n cau ar 26 Medi 2014 a chysylltir â chi os ydych yn llwyddiannus.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun hwn ewch i wefan GOV.UK

Hefyd ar wefan Busnes Cymru:

Bod yn weithredwr cerbyd nwyddau

Oriau gyrwyr

Masnach Arforol

 

top news story: 

Top news story

Last chance for transport businesses to join longer semi-trailer trial

The UK Government’s 10-year Longer Semi-Trailer (LST) trial was launched in 2012 and enabled freight operators to bid for a share of 1,800 vehicle allocations to allow them to use longer vehicles to transport goods on UK roads.

Longer trailers allow companies to transport more goods, more efficiently and can have significant economic and environmental benefits.

Around 1,400 LSTs are now on the road or under construction, and there are now fewer than 400 freight operator places available to businesses wishing to take part in the scheme.

This trial is open to any haulage operator - those who are new to it and those that are already in the trial – who is interested in operating articulated heavy goods vehicles with a semi-trailer length between 13.6 metres and 15.65 metres. The trial is not open to leasing companies.

You should only apply if you are ready to order an LSTs from a manufacturer now, or will be within 6 weeks of your application being confirmed.

Applications will close on 26 September 2014 and you will be contacted if successful.

For more information on this scheme visit the GOV.UK website

Also on the Business Wales website:

Being a goods vehicle operator

Drivers’ hours

Cabotage

top news story: 

Top news story