Cyfle Contract Ymgynghoriaeth Ynni’r Môr

Rhaglen sy’n rhedeg drwy’r DU yw Ynni’r Môr ORJIP, a gyllidir ar y cyd gan Ystad y Goron, Marine Scotland a Llywodraeth Cymru. Fe’i sefydlwyd i ddatrys materion blaenoriaeth yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i reoleiddwyr a datblygwyr ynni tonnau a llanw drwy ymchwil penodedig a monitro.

Mae Ystad y Goron, ar ran y partneriaid cyllido, yn cynnal proses gaffael i benodi ysgrifenyddiaeth ar gyfer cam peilot y Rhaglen. Rôl yr Ysgrifenyddiaeth fydd dod â diwydiant, cyllidwyr ac ymchwilwyr ynghyd fel y gellir mynd i’r afael â pheryglon caniatâd y sectorau yn amserol ac ar sail strategol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle contract hwn, gellir gweld y manylion ar Borthol e-Dendro Ystad y Goron. 

 

top news story: 

Top news story

Ocean Energy Consultancy Contract Opportunity

ORJIP Ocean Energy is a UK-wide programme, jointly funded by The Crown Estate, Marine Scotland and Welsh Government.  It has been established to resolve priority Environmental Impact Assessment (EIA) and Habitats Regulations Assessment (HRA) issues for regulators and wave and tidal developers through focussed research and monitoring.

The Crown Estate, on behalf of the funding partners, is running a procurement process to appoint a secretariat for the pilot phase of the Programme.  The role of the Secretariat will be to bring industry, funders and researchers together so that the sectors’ consenting risks can be addressed in a timely manner and on a strategic basis. If you’re interested in this contract opportunity.

Details can be found on the Crown Estate’s e-Tendering Portal.

 

 

top news story: 

Top news story